Kary za brak sprawozdania niefinansowego na stronie internetowej

W styczniu 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o rachunkowości, które wprowadziły wymóg sporządzania sprawozdania niefinansowego z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CRS). Nowe regulacje wprowadzają jednocześnie odpowiedzialność karną za niezamieszczenie takiego sprawozdania na stronie internetowej jednostki.

 

Zmiany w ustawie o rachunkowości

Do ustawy o rachunkowości z dniem 26 stycznia 2017 r. dodany został nowy art. 79 pkt 4a, wprowadzony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r., poz. 61).

Nowe przepis zakłada, że kara grzywny lub pozbawienia wolności obejmuje obecnie także niezamieszczanie na stronie internetowej jednostki dokumentów, o których mowa w art. 49b ust. 9, art. 55 ust. 2c oraz art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Oznacz to, że wprowadzono odpowiedzialność karną za niezamieszczenie na stronie internetowej:

- odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych (jednostkowego i skonsolidowanego), które jest alternatywną formą spełnienia obowiązku sporządzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych zawartego w sprawozdaniu z działalności,

- oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych albo sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych sporządzanych przez jednostkę dominującą wyższego szczebla.

 

Zmiana to efekt wprowadzenia do ustawy o rachunkowości nowych przepisów dotyczących rozbudowanego raportowania informacji niefinansowych dla określonych jednostek (co wynikało z kolei z konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy unijnej – 2014/95/UE). Przepisy te zwiększają transparentność informacji w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) prezentowanych w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz z zakresu przeciwdziałania korupcji.

Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

 

W związku z powyższym obecnie obowiązujący katalog odpowiedzialności karnej (sprecyzowany w art. 79 ustawy o rachunkowości) zakłada, że kto wbrew przepisom ustawy:

1) nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,

2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków,

3) nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,

4) nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym,

4a) nie zamieszcza na stronie internetowej jednostki dokumentów, o których mowa w art. 49b ust. 9, art. 55 ust. 2c oraz art. 69 ust. 5,

5) nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68,

6) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 76a ust. 3,

7) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 76h ust. 1

– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

Kara grzywny

Czyny opisane w art. 79 ustawy o rachunkowości są przestępstwami skarbowymi. A zatem zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego skarbowego, wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej (czyli tej 1/30) czterystukrotności.

 

W związku z tym, w roku 2017 stawka dzienna waha się w granicach: 66,67 zł – 26 666,66 zł, natomiast kara grzywny waha się w granicach: od 666,70 zł do 19.199.995,20 zł.

 

07 czerwca 2018