Nasze usługi

Badanie sprawozdań finansowych

 

 • badanie rocznych sprawozdań finansowych
 • śródroczne badanie sprawozdań finansowych

 

Usługi atestacyjne

 

 • badanie historycznych informacji finansowych wg regulacji MSRF
 • Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółki na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego – art. 223 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) (Dz. U. 2000.94.1037 z późn. zm.)
 • badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej – art. 312 w związku z art. 126 § 1 pkt 2 KSH.
 • badanie planu przekształcenia spółki – art. 559 § 1 KSH.
 • wycena akcji spółki sporządzona według wartości godziwej – art. 79 ust. 4c ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009.185.1439- j.t.)
 • badanie sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego składanego do Państwowej Komisji Wyborczej – art. 120 ustawy z 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2007.190.1360 z późn. zm.)
 • badanie corocznej informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne – art. 34 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. 2001.79. 857 z późn. zm.)
 • badanie formy i treści prospektu emisyjnego, prospektu emisyjnego podstawowego, podsumowania oraz ostatecznych warunków, wymogów informacyjnych czynności dokonywane na rzecz spółek notowanych w celu wydania raportów dotyczących informacji pro forma, prognoz  wyników oraz wyników szacunkowych. (Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 486/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 809/2004. Komunikat KIBR z dnia 09.04.2013r.)
 • audyty projektów i programów unijnych, dla których są one wymagane i zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta
 • doradztwo podatkowe
 • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych
 • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej

 

 

Raporty poświadczające na temat procesu kompilacji informacji finansowych pro forma zamieszczanych w prospektach emisyjnych

 

 • badanie planu połączenia spółek
 • badanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • stwierdzenia na temat skuteczności kontroli wewnętrznej
 • badanie zgodności systemów informatycznych ze standardami stawianymi przez instytucje regulujące rynek oraz/lub wymogami prawnymi
 • badanie efektywności działania systemu kontroli wewnętrznej
 • badanie poprawności prezentowanych informacji dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i informacji niefinansowych w raportach rocznych spółek publicznych
 • weryfikacje poprawności wyceny majątku, wartości całych spółek sporządzone przez niezależnych konsultantów
 • ocena zgodności dokumentów przygotowanych i publikowanych przez Klienta z obowiązującymi wymogami prawa
 • poświadczenie zgodności przygotowanych na potrzeby połączeń Jednostek sprawozdań finansowych pro forma z wymogami rozporządzeń Komisji WE
 • badanie prognoz finansowych będących elementem prospektów emisyjnych
 • badanie prognoz finansowych przedstawianych pożyczkodawcom/potencjalnym inwestorom
 • badanie przygotowanego przez kierownictwo organizacji usługowej opisu systemu, kontroli, i pisemnego zapewnienia kierownictwa o rzetelności tego opisu oraz odpowiednim zaprojektowaniem tych kontroli na dany dzień lub za określony okres, jak również to, że kontrole działały efektywnie przez określony czas
 • usługi due-diligence
 • uzgodnione procedury dla udziałowców sprawdzenia określonych dokumentów, wydatków, umów
 • uzgodnione procedury w odniesieniu do informacji finansowej spółki zależnej
 • uzgodnione procedury dotyczące sprawdzenia zgodności informacji przekazywanych przez podmioty konkurencyjne do podmiotu, działającego na ich rzecz
 • potwierdzenie zgodności części sprawozdania finansowego, lub jego całości, z księgami rachunkowymi jednostki
 • sprawdzenie, czy zatwierdzone i wdrożone procedury kontroli wewnętrznej są przestrzegane przez pracowników jednostki
 • sprawdzenie poprawności wykorzystywania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
 • sporządzenie informacji pro forma
 • sporządzenie specjalnych raportów
 • przygotowanie sprawozdań finansowych
 • przygotowanie innych sprawozdań, co do których przygotowania zobligowana jest jednostka
 • zlecenia atestacyjne oparte na stwierdzeniach
 • zlecenia atestacyjne oparte na sprawozdawczości bezpośredniej

 

 

Usługi nieatestacyjne

 

 • przegląd historycznych informacji finansowych wg regulacji Międzynarodowych Standardów Usług Przeglądu

 

 

Sporządzanie dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych

 

 • tworzenie lub zmiana zapisów w księgach rachunkowych
 • określenie klasyfikacji transakcji do odpowiednich kont
 • sporządzanie lub zmiana dokumentów źródłowych
 • tworzenie danych
 • usługi płacowe w oparciu o dane przygotowane przez klienta
 • wprowadzanie do księgi głównej transakcji zadekretowanych przez klienta
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie informacji zawartych w zestawieniu obrotów i sald

 

 

 

Usługi związane z wyceną

 

 • wycena polegająca na przyjmowaniu pewnych założeń dotyczących przyszłych zdarzeń, zastosowaniu odpowiednich metod i technik oraz połączeniu obu czynności, w celu obliczenia określonej wartości lub zakresu wartości dotyczących składnika aktywów, zobowiązań lub całej firmy

 

 

Usługi podatkowe

 

 • planowanie podatkowe i inne usługi doradcze z zakresu podatków
 • pomoc w rozstrzyganiu sporów podatkowych

 

 

Usługi audytu wewnętrznego

 

 • monitorowanie kontroli wewnętrznej
 • sprawdzenie informacji finansowych i operacyjnych
 • specjalne badanie konkretnych pozycji, w tym szczegółowe testowanie transakcji, sald i procedur
 • kontrola gospodarności, wydajności i efektywności działalności operacyjnej, w tym czynności niezwiązanych z finansami jednostki
 • kontrola zgodności z prawem, regulacjami i innymi wymogami zewnętrznymi, a także z polityką i zarządzeniami kierownictwa oraz innymi wymogami wewnętrznymi
 • ustalanie zasad audytu wewnętrznego lub wskazywanie strategicznych kierunków czynności
 • decydowanie, które zalecenia wynikające z przeprowadzonego audytu wewnętrznego powinny zostać wdrożone
 • przedstawienie w imieniu kierownictwa wyników audytu wewnętrznego osobom sprawującym nadzór
 • przejęcie odpowiedzialności za opracowanie, wdrożenie i stosowanie kontroli wewnętrznej

 

 

Usługi informatyczne

 

 • przeprowadzanie oceny i wydawanie rekomendacji dotyczących systemów, które zostały zaprojektowane, wdrożone lub są obsługiwane przez innego dostawcę lub klienta

 

 

 

 

 

30 lipca 2018